Pedagogisch project

Welkom in onze school: een school voor jou!

We heten je
van harte welkom
op onze school.

We wensen en hopen
dat deze plek voor jou
een oord moge worden
van groei
van ontdekking
van vreugde, vriendschap en vertrouwen
van nieuwe uitdagingen

We wensen je veel succes
op weg
naar een toekomst
waar de zorg voor anderen
centraal staat en je
ten volle tot ontplooiing komt

Het IVV-team

 

Onze missie

Onze school heeft als opdracht leerlingen en studenten op te leiden tot gekwalificeerde mensen in de studiegebieden Personenzorg en Maatschappelijke Veiligheid.
De leerlingen en studenten worden opgeleid om verantwoordelijkheid te dragen voor de zorg voor mensen in kwetsbare situaties: kinderen, ouderen, zieken, mensen met een beperking… Deze zorg bepaalt onze omgang met elkaar en onze pedagogische aanpak.
Naast een pedagogische opdracht hebben wij ook een maatschappelijke opdracht. Door degelijke opleidingen te realiseren, dragen wij bij tot de kwaliteit van de zorg.

Zorg

Onze school wil voor een positief leefklimaat zorgen waarbij iedereen zorg draagt voor zichzelf én de ander. Elke leerling, student kan en mag zichzelf zijn met respect voor de anderen en de organisatie. We geven leerlingen en studenten de kans om te groeien en een positief zelfbeeld te ontwikkelen.
Wanneer iedereen zijn kwetsbare kant kan tonen, naar elkaar kan luisteren en respect kan tonen, krijgt ook de zorg voor de eigen medewerkers vorm. Samen bouwen we onze school uit tot een plaats waar elke leerling, elke student, elke medewerker en elke ouder zich thuis voelt. Gastvrijheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid dragen bij tot een warme school die echt leeft.

Open communicatie

Onze school hecht veel belang aan eerlijke en open communicatie, waarbij wederzijdse ondersteuning en onderlinge samenwerking centraal staan. Door inspraak op verschillende niveaus mogelijk te maken, ontstaat een veilige en vertrouwde omgeving waarin problemen bespreekbaar zijn en oplossingen gezocht kunnen worden.

Kwaliteit en innovatie

Onze school speelt in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en de sectoren waarvoor we beroepskrachten opleiden met een maximale ontwikkeling van competenties. We houden de vinger aan de pols om zo de professionaliteit van de medewerkers te verhogen. Een gezond evenwicht tussen vernieuwen en behouden wat goed is, is essentieel. Door een klimaat te creëren waarin innovatie en creativiteit mogelijk zijn, kan iedereen vanuit zijn eigen talenten bijdragen tot een kwaliteitsvol en progressief onderwijs.

Eenheid in verscheidenheid

Vanuit een christelijke inspiratie en met liefde en hoop voor mensen geloven we dat diversiteit een meerwaarde is: verscheidenheid in campussen en opleidingen, maar vooral in mensen. Met respect voor ieders eigenheid en het eigen verleden stimuleren we eenheid en verbondenheid.

Solidariteit

Onze school heeft extra aandacht voor kwetsbare mensen. Interne solidariteit vertaalt zich door de noden van elke leerling, student en collega te herkennen en er adequaat op in te spelen. We proberen ook gevoelig te zijn voor de maatschappelijke oorzaken van problemen. Onze interesse in andere culturen is een stimulans om contacten te leggen met hulpverleningsorganisaties en projecten en uitwisselingen op te starten.

Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Onze school neemt de verantwoordelijkheid op voor haar maatschappelijke opdracht en probeert, waar nodig, het beleid te beïnvloeden. Bewust worden van de draagkracht van elke persoon en gezond kritisch kunnen zijn, zien we als belangrijke uitdagingen. Onze school rekent op leerlingen, studenten en medewerkers die betrokken zijn, zodat we echt samen school kunnen maken.